کاغذ پایه سفید خاکستری

خاکستری روی کاغذ پایه سفید، معمولاً به عنوان شناخته شده استخاکستری روی سفید رول کاغذ پایه،کاغذ پایه خاکستریتخته سفید، خاکستری پودری، پس زمینه خاکستری سفید، مس خاکستری.رنگ پایه خاکستری و سطح روکش سفید است که عمدتاً برای چاپ بسته بندی استفاده می شود. با توجه به مواد مختلف و ضخامت سطح پوشش،خاکستری روی سفید رول کاغذ پایه به چند درجه تقسیم می شود.به آن کاغذ بدون پوشش یا کاغذ کم روکش می گویند.راخاکستری روی کاغذ پایه سفید بر حسب تن اندازه گیری می شود و هر گرید به وزن های چند گرمی تقسیم می شود که به وزن های 200 گرم، 230 گرم، 250 گرم، 270 گرم، 300 گرم، 350 گرم، 400 گرم و 450 گرم تقسیم می شود.وزن گرم در اینجا نشان دهنده هر متر مربع / گرم است.